MYSAs måte å møte utfordringene i Mathareslummen

MYSAs måte å møte utfordringene i Mathareslummen

Det er ikke lett å vokse opp i Mathareslummen. Mathareslummen er en av Afrikas største slumområder, bortimot 1 million mennesker lever der under svært vanskelige fysiske vilkår. FN snakker ofte om at ekstremt fattige lever for under US$ 1 – 1,25 per dag per person. I Mathareslummen er det mange som faller innenfor den definisjonen. Det resulterer dessverre i en spesielt høy andel kriminalitet av alle slag. Leger uten Grenser (MsF) som driver en omfattende virksomhet i Mathareslummen kan for eksempel fortelle at de kommer i kontakt med ca 200 voldtektsofre hver eneste måned (og MsF er bare en av mange hjelpeorganisasjoner som har etablert seg der).

MYSA forsto helt fra starten av at skulle de overleve som organisasjon under slike forhold så måtte de etablere regler for hvordan de skulle forholde seg til tyverier, juks med alder, seksuell trakassering, forsøk på å utnytte egen posisjon i organisasjonen til egen vinning eller til familiemedlemmers eller venners vinning. MYSA forsto også at de måtte ha strenge reaksjonstiltak overfor alle, høy eller lav i organisasjonen, som måtte bryte disse reglene. Alle gjennomførte reaksjoner overfor medlemmer for brudd på disse reglene journalføres og tas vare på.

MYSAs regler og tiltak på disse områdene er selvfølgelig under konstant utvikling. Vedlagt finnes eksempler på slike regler, se:

 1. MYSA Policy on Theft

 2. MYSA Policy and Procedures on Overage Cheating

 3. MYSA Policy on Healthy Relationships

Når det gjelder forebyggende tiltak og oppfølgingstiltak, spesielt hva gjelder de reglene om «Healthy Relationships», så har MYSA etablert et bredt sett av tiltak:

 • MYSA organiserer virksomhet i 16 soner i den geografisk enorme Mathareslummen. I alle disse sonene organiseres fotballserier hvert eneste år. Til sammen deltar 1 500 fotball-lag i disse seriene, dette omfatter et sted mellom 22 000 og 25 000 jenter og gutter til sammen.

  I I hver av de 16 sonene er det etablert en «Youth Rigths and Protection» komite/gruppe, som har om oppgave å trene MYSAs ledere, trener, coacher i MYSAs regler om seksuell trakassering og informere om MsF og deres virksomhet (se nedenfor om samarbeidet med MsF). Alle ledere/trenere må skrive under på en kontrakt med MYSA - se vedlegg 4.

 • SMS Councelling/Nishauri SMS - se vedlegg 5.

  Nishauri betyr «please advice me». Her har man tatt i bruk mobilteknologien. Selv i Mathareslummen er mobiltelefondekningen høy, om enn de fleste bare kjøper de billigste simkort, og dermed bruker telefonen mer til sms enn til å snakke. Gjennom denne tjenesten kan MYSA ungdom (og andre som kjenner ordningen) anonymt kontakte MYSAs rådgivere med spørsmål om HIV/AIDS, andre seksuelt overførbare sykdommer.

 • Samarbeid med Leger uten Grenser (MsF) - se vedlegg 6.

  Dette er et av de siste tiltakene som er etablert, og som er meget omfattende. I det vedlagte «Memorandum of Understanding between MYSA and MsF» refereres hva MsF påtar seg av ansvar i dette samarbeidet, og ikke minst hva MYSA påtar seg å gjennomføre for MsF.

 • MYSA er partner i Kenya Gender Based Violence Partnership (KGBVP) Program - se vedlegg 7.

MYSAs viktigste donorer de siste 5 til 6 år har vært to store britiske bistandsorganisasjoner Laureus Sport for Good Foundation og Comic Relief. Den gang samarbeidet mellom Strømmestiftelsen og MYSA ble brutt, besluttet de to britiske organisasjonene å legge til rette for at MYSA kunne bli enda bedre enn de allerede var. De bevilget nødvendige midler og engasjerte det verdensomspennende konsulentselskapet KPMG til å gå gjennom MYSA fra a til å med det formål å utarbeide en utviklingsplan, for deretter å sikre at alle vedtatte tiltak ble gjennomført. I vedlegg 8 finner dere en tiltaks-oversikt med informasjon om hvem som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres og informasjon om tiltaket er gjennomført. I listen over tiltak finner dere i tiltak E2 at MYSA skal rekruttere en erfaren CFO (Chief Financial Officer) for å styrke kontrollen med økonomiske midler og den løpende oversikt over anvendelsen. I 2014 var MYSA så heldige at de fikk en pensjonert økonomi/finansdirektør fra et stort anerkjent firma i Kenya, Tusker Breweries, i sin stab.

Etter at alle tiltak i utviklingsplanen var gjennomført lot MYSA utarbeide en oversikt over hvor de står i relasjon til kjente internasjonale standarder for Good Governance – se vedlegg 9.

Laureus Sport for Good Foundation og Comic Relief har nylig vedtatt å fortsette som viktig donor til MYSA også for de kommende 3 år.

 

Det bør tydelig fremgå av det ovenstående at MYSA er bevisst de utfordringene de møter som en frivillig organisasjon i Mathareslummen. Det betyr selvfølgelig ikke at de vil unngå problemer og utfordringer i fremtiden, men det viser at MYSA er forberedt og ansvarlig, og søker å gjøre mest mulig for å forsøke å unngå at de kommer i problemer.

 

Oslo, ultimo mars 2015

Atle Sundelin, styreleder i MViN