Årsmøteprotokoll 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 30. JULI 2013
Oslo Idretts Krets’ lokaler på Ekeberg

Det var 17 tilstede på årsmøtet samt en journalist, Heidi Marie Lindekleiv, fra Vårt Land. Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket velkommen til foreningens første årsmøte. Bob Munro, Executive Chair BOT, Maqulate Onyango, Executive Director og Martin Muteti, Chairperson Executive Council, fra Nairobi ble spesielt ønsket velkommen.

  1. Det var ingen kommentarer til innkalling og møtet ble satt.

3 a Atle Sundelin ble valgt til møteleder

3 b Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Under punktet Norway Cup 2012 ble det gitt ros til Søgne for sitt arrangement for Mysas spillere og ledere i fjor.

Under punktet Applications for Financial support to Mysa for 2013 ble det redegjort for saksgangen i forbindelse med søknaden til Norad og til Ivar S Løge’s stiftelse. Det ble også opplyst at Bob Munro skal ha et møte med Ingrid Stange, styremedlem i Ivar S Løge’s Stiftelse torsdag eller fredag i forbindelse med Norway Cup.

3 c Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Erling Ruud gikk gjennom regnskapet, balansen og noter.  Bob Munro ga ros for hva man har fått til.

3 d Lovendring.

Endring av § 1 Foreningens formål ble vedtatt endret med et tillegg i teksten: Bidra til styrking av organisasjonskompetansen i MYSA.

3 e Valg av styret

Det sittende styret, Atle Sundelin, Lars Sevilhaug, Arman Aardal, Erling Ruud og Elisabeth Sommerfeldt, ble enstemmig gjenvalgt.

3 f Valg av valgkomite

I henhold til lovene skal det være mulig med elektronisk valg. Det har vi av ulike årsaker ikke fått til i år.  Det ble vedtatt at man skal forsøke det til neste år.  Det ble nedsatt en valgkomite som fikk ansvar for å gjennomføre dette.  Turid Hoffart og Aina Mydland ble enstemmig valgt til dette.

3 g Valg av revisor

Terje Kromvoll, BDO Revisjon, ble enstemmig gjenvalgt.

Asker, 31. juli 2013

Elisabeth Sommerfeldt