Årsmøteprotokoll 2018

MYSAs Venner i Norge (MViN).
Protokoll fra Årsmøte 2018.

Årsmøtet for 2018 i MYSAs Venner i Norge (MViN) ble holdt tirsdag 31.juli kl 1800-2015 i Oslo Idrettskrets sine lokaler i Ekeberghallen, Oslo. Møtet foregikk på engelsk da MYSAs «Executive Director», Henry Majale, og MYSAs «chairman», Bob Munro, deltok.

Innkallingen til møtet vedlagt møtedokumentene ble sendt til medlemmene i uke 27. 18 var tilstede hvorav 16 stemmeberettigede.

 1. Styreleder Atle Sundelin åpnet møtet med å ønske velkommen og sokneprest Henning Vik innledet med en kort bønn.
 2. Spørsmål om godkjenning av møteinnkalling. Innkallingen ble godkjent.
 3. Møtets formelle del
  1. Møteleder: Styreleder Atle Sundelin ble valgt. Sekretær/referent: Arman Aardal.
  2. Rapport for 2017
 4. Formell Årsberetning for MYSAs Venner i Norge (MViN) for 2017. Styret for MViN har i 2017 og fram til det årlige møtet bestått av: Atle Sundelin (styreleder), Elisabeth Sommerfeldt (ass. styreleder), Erling Ruud (styremedlem), Arman Aardal (styremedlem), Jane Molstad (styremedlem), Toril Sevilhaug (varamedlem), Aina Mydland (varamedlem). I tillegg har Randi Salicath deltatt på alle styremøter. Styret har avholdt 7 styremøter i 2017, og 4 så langt i 2018. Årsberetningen var vedlagt innkallingen til møtet og ble gjennomgått av styreleder. Hovedpunktene var oversikt over de innsamlede midlene til MYSA (Mathare Youth Sports Association), medlemskontingenten (i 2017 hadde MViN 36 betalende medlemmer, pluss 8 familiemedlemmer, med en netto kontingentinnbetaling på NOK 11537), MViNs drift, generelt om MViNs økonomi, MViNs aktiviteter i 2017. Årsberetningen ble tatt til orientering med takk til styret og alle MYSAs venner for godt utført arbeid.
 5. Uformell rapport på engelsk om arbeidet til MViN i 2017 og fram til det årlige møtet. Rapporten var vedlagt møteinnkallingen og gir en detaljert oversikt over: arbeidet med økonomisk støtte til MYSA, MYSA-laget til Norge (og Norway Cup) i 2017 og 2018, sang- og dansegruppen Haba na Habas besøk til Norge (Brumunddal) høsten 2017, MYSAs samarbeid med Norges Fotballtrenerforening (NFT), MYSAs «social enterprises», MYSAs arbeid med å levere tjenester til flyktningeleire, og MViNs administrative oppgaver. Det årlige møtet ga uttrykk for stor takk til vennegruppene i Brumunddal og Søgne og til NTF, representert på møtet ved daglig leder Teddy Moen, for Trenerforeningens store innsats i forbindelse med opprettelse av treningssenteret i MYSA. Senteret ble høytidelig åpnet den 8. mars 2018, med stor deltakelse lokalt og fra Norge, med Per Ravn Omdal i spissen. Åpningen ble omtalt i lokale medier og i NFT sitt magasin «Fotballtreneren» (nr 2, mai 2018). Det årlige møte takket for den detaljerte orienteringen.
  1. Regnskap for 2017. Regnskapet var vedlagt innkallingen til det årlige møtet. Regnskapet ble gjennomgått av økonomiansvarlig, Erling Ruud, og viste at det i 2017 ble samlet inn til MYSA NOK 191 125 gjennom gaver og donasjoner, og NOK 108 535 gjennom diverse arrangementer. Erling Ruud gikk gjennom postene i regnskapet. Av ulike årsaker forelå ikke revisors rapport til det årlige møtet. Den vil bli oversendt medlemmene så snart den foreligger, og oversendt myndighetene sammen med de øvrige undertegnede styredokumentene.
  2. Valg av styre for MViN fram til det årlige møtet i 2019. Styret ble enstemmig gjenvalgt og består av: Atle Sundelin (styreleder), Elisabeth Sommerfeldt (ass. styreleder), Erling Ruud (styremedlem), Arman Aardal (styremedlem), Jane Molstad (styremedlem), Toril Sevilhaug (varamedlem), Aina Mydland (varamedlem).
  3. Valg av valgkomite. Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt og består av: Randi Salicath
  4. Valg av revisor: Som revisor ble Jan-Erik Gundersen, RevisionsBureauet AS, gjenvalgt.
 6. Møtets uformelle del.
  1. Informasjon om situasjonen i MYSA. «Executive Director», Henry Majale, ga en orientering om situasjonen i MYSA.
  2. Styreleder Atle Sundelin orienterte om MVINs planer for det kommende året.
 7. Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Vestby, 3. august 2018

Arman Aardal

Sekretær/referent.