top of page
DSC_0152_edited.jpg

Vedtekter

MYSAs Venner i Norge

Vedtekter (ajour etter årsmøtet i 2021)

 

MYSAs Venner i Norge ble formelt stiftet 25.4.2012 i Oslo.

§1 Foreningens formål

MYSAs Venner i Norge vil arbeide for å støtte Mathare Youth Sport Association i Nairobi, Kenya faglig og økonomisk, og ved å bidra til å legge til rette for besøk fra MYSA i Norge.

Vi vil arbeide for dette ved å:

 • Være et samlingspunkt, felles organ for alle venner av MYSA i Norge

 • Informere i Norge om MYSA og dens virksomhet

 • Bidra til styrking av organisasjonskompetansen i MYSA.

 • Være en kanal for å formidle økonomisk støtte fra venner i Norge til MYSA, og forestå innsamling av penger til MYSA

 • Formidle kontakt mellom MYSA og institusjoner i Norge for gjensidige studiebesøk, studieopphold etc.

 • Legge til rette for og bistå lag og grupper fra MYSA under deres besøk i Norge

 

§2 Medlemskap

Alle (over 16 år) som anser seg å være venner av MYSA kan være medlemmer i foreningen. Det åpnes også for at nære familier kan ha et felles medlemskap.

§3 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er normalt valgbare til Styret. Hvert medlem og hver familie registrert som familiemedlem har én stemme. En valgkomite skal legge frem et forslag til Styre.  

 

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av Styret strykes som medlemmer av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Styrearbeid honoreres ikke. Godtgjørelser for annet arbeid i foreningen fastsettes av styret.

 

§6 Årsmøte

Årsmøte, som holdes hvert år senest i forbindelse med Norway Cup i månedsskiftet juli/august, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Saksliste samt forslag som skal behandles på årsmøte skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være til stede.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles som forslag til Styret for videre behandling.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt.

 

§7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av foreningen.

§8 Stemmegiving på årsmøtet

Vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmer i hver av følgende to grupper tilstedeværende medlemmer:

 • Gruppe 1: Medlemmer av det påtroppende Styre

 • Gruppe 2: Øvrige tilstedeværende medlemmer

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding

 2. Behandle regnskap

 3. Behandle innkomne forslag

 4. Fastsette kontingent

 5. Vedta budsjett

 6. Velge styre

 7. Velge valgkomite

 8. Velge revisor og fastsette revisors honorar

 

§10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når Styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med 14 dagers innkallingstid. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§11 Styret

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets beslutninger

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse; dette inkluderer også utvalg spredt rundt i landet

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 4. Representerer foreningen utad.

Styret skal bestå av 7 – 9 medlemmer. Følgende definerte roller skal besettes: styreleder, nestleder (fungerer som leder av styret i leders fravær) og økonomi-/regnskapsansvarlig. Styrets medlemmer skal velges fra:

 • 4 fra sentralt ledd

 • 3 fra lokalforeningene

 • 1 fra Norsk Fotballtrenerforening (NFT)

 • Styret kan i tillegg ha ikke-stemmeberettigede assosierte medlemmer etter ønske

De 3 fra lokalforeningene forutsettes å være utpekt fra sine respektive lokale grupperinger til deltakelsen i det sentrale styret.

Det utøvende Styre skal møte minst 3 ganger i året. Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant de tilstedeværende. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

§12 Signatur og Prokura

Enhver økonomisk disposisjon er godkjent bare når den er undertegnet av to medlemmer av Arbeidsutvalget i fellesskap:

 1. Primært av Leder og Økonomi-/regnskapsansvarlig i fellesskap

 2. Dersom Styreleder er fraværende så skal nestleder undertegne i leders fravær

 

§13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§14 Oppløsning (§14 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva MYSA, Kenya.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr §12.

 

Oslo, 2. juni 2021

Offentlige registreringer

 

Frivillighetsregisteret: MViN er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og er tildelt organisasjonsnummer 998 386 195.

Godkjent av Innsamlingskontrollen: MViN har mottatt «Registreringsgodkjenning for Innsamlingsregisteret» av Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge. Det innebærer at MViN som et kvalitetsstempel kan anvende Innsamlingskontrollens logo i alle sine publikasjoner.

innsamlingskontrollen.png
bottom of page